עברית (希伯來語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML תמיסות חומצה-בסיס (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java תמיסות חומצה-בסיס Download Run now
Alpha 衰變 Java דעיכת אלפא Download Run now
Area Builder_周長與面積 (HTML5) HTML בונה שטחים (HTML5) Download Run now
Arithmetic_算數 (HTML5) HTML חשבון (HTML5) Download Run now
算數 Flash חשבון Download Run now
原子相互作用 Java אינטראקציות בין אטומים Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML פעולת איזון (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java פעולת איזון Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML איזון משוואות כימיות (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java איזון משוואות כימיות Download Run now
氣球和靜電引力 Java בלונים וחשמל סטטי Download Run now
氣球和浮力 Java בלונים וציפה Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML בלונים וחשמל סטטי (HTML5) Download Run now
能帶結構 Java מבנה פסים Download Run now
電池-電阻 電路 Java מעגל סוללה-נגד Download Run now
電池電壓 Java מתח סוללה Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML מעבדת חוק בר (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java מעבדת חוק בר Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML שבירת אור (HTML5) Download Run now
光的折射 Java שבירת אור Download Run now
Beta 衰變 Java דעיכת בטא Download Run now
黑體幅射光譜 Flash ספטרום של גוף שחור Download Run now
量子束縛態 Java מצבים קוונטיים קשורים Download Run now
建立一個分數 Java בנה שבר Download Run now
建立分子模型 Java בנה מולקולה Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML הרכב אטום (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java הרכב אטום Download Run now
Buoyance 浮力 Flash כושר ציפה Download Run now
微積分繪圖 Flash תצוגת גרפים בחשבון דיפרנציאלי Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java מעבדת קבלים Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML מעבדת קבלים: בסיסי (HTML5) Download Run now
電荷及電場 Flash מטענים ושדות Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java קיט לבניית מעגל (זרם ישיר וזרם חילופין) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash מעבדת התנגשות Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML ראיית צבע (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java ראיית צבעים Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML ריכוז (HTML5) Download Run now
Concentration 濃度 Java ריכוז Download Run now
導電度 Java מוליכות Download Run now
雙位能井與共價鍵 Java בורות כפולים וקשרים קוולנטיים Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash התאמת עקומות Download Run now
Davisson-Germer 實驗(經典電子波動實驗) Java דוידסון-גרמר: פיזור אלקטרונים Download Run now
Density 密度 Flash צפיפות Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java מנורות נאון & נורות פריקה אחרות Download Run now
飲食與運動 Java מזון ופעילות גופנית Download Run now
電場 Java שדה חשמלי Download Run now
電場曲棍球 Java הוקי חשמלי - נגזר מעבודתה של רות חבאי Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML צורות ומעברי אנרגיה (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java צורות ומעברי אנרגיה Download Run now
能量滑板競技場 Java פארק שעשועים: אנרגיה Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML פארק אנרגית גלישה: בסיסי (HTML5) Download Run now
能量滑板競技場:基礎 Java פארק השעשועים: אנרגיה בסיסי Download Run now
繪出方程式 Flash מציג גרפים - משוואה ריבועית Download Run now
估計 Flash הערכה Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java מעבדת האלקטרומגנטיות של פרדיי Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML חוק פאראדיי (HTML5) Download Run now
法拉第定律 Flash חוק פראדי Download Run now
液體的流動與壓力 Java לחץ נוזלים וזרימה Download Run now
一維空間的作用力 Java כוחות בממד אחד Download Run now
力與運動 Java כוחות ותנועה Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML כוחות ותנועה: הבסיס (HTML5) Download Run now
力量和運動:基本概念 Java כוחות ותנועה: הבסיס Download Run now
Fourier: Making Waves 傅力葉:與波共舞 Java פוריה: עושים גלים Download Run now
Fraction Matcher_分數的比較 (HTML5) HTML התאמת שברים (HTML5) Download Run now
分數配對(Fraction Matcher) Java התאמת שברים Download Run now
分數的介紹 Java מבוא לשברים Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML חיכוך (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash חיכוך Download Run now
氣體特性 Java מאפייני גז Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML ביטוי גנים - יסודות (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java ביטוי גנים - יסודות Download Run now
基因機器: 乳糖操縱組 Java מכונת הגנים: אופרון הלקטוז Download Run now
發電機 Java מחולל Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash אופטיקה גאומטרית Download Run now
冰川 Java קרחונים Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML ציר הגרפים (HTML5) Download Run now
描繪所有直線 Java ציר הגרפים Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML כבידה ומסלולים (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java כבידה ומסלולים Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML מעבדת כוח הכבידה (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java מעבדת כוח כבידה Download Run now
溫室效應 Java אפקט החממה Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML חוק הוק (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java מודלים של אטום המימן Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML איזוטופים ומסה אטומית (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java איזוטופים ומסה אטומית Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML ג'ון טרוולטאז' (HTML5) Download Run now
瓢蟲在二維空間移動 Java תנועה דו-מימדית של חיפושית Download Run now
雷射 Java לייזרים Download Run now
Least-Squares Regression_最小平方法迴歸 (HTML5) HTML שיטת הריבועים הפחותים (HTML5) Download Run now
月球登陸器 Flash נחתת ירח Download Run now
磁鐵和指南針 Java מגנט ומצפן Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java מגנטים ואלקטרומגנטים Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash מסות וקפיצים Download Run now
迷宮遊戲 Java משחק המבוך Download Run now
薄膜通道 Java תעלות ממברנליות Download Run now
Microwaves 微波 Java מיקרוגלים Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML מולריות (HTML5) Download Run now
莫耳濃度 Java מולריות Download Run now
分子馬達 Java מנועים מולקיולרים Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML קוטביות מולקולרית (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java קוטביות מולקולרית Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML מולקולות ואור (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java מולקולות ואור Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML צורות מולקולה (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java צורות מולקולה Download Run now
Molecule Shapes: Basics_分子形狀:基礎 (HTML5) HTML צורות של מולקולות: בסיסי (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java Molecule Shapes: Basics Download Run now
二維移動 Java תנועה דו מימדית Download Run now
旅人 Java האדם בתנועה Download Run now
簡化的磁共振造影MRI Java MRI פשוט Download Run now
我的太陽系 Flash מערכת השמש שלי Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java ברירה טבעית Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML תא עצב (HTML5) Download Run now
Neuron 神經元 Java תא עצב Download Run now
Normal Modes 正規振態 Flash מצבים נורמלים Download Run now
原子分裂 Java ביקוע גרעיני Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML חוק אוהם (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash חוק אוהם Download Run now
光學鑷子及應用 Java פינצטה אופטית ואפליקציות Download Run now
pendulum-lab Flash מעבדת מטוטלת Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java האפקט הפוטואלקטרי Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML סולם pH (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java סולם pH Download Run now
pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎 (HTML5) HTML סולם pH: בסיסי (HTML5) Download Run now
板塊構造論 Java תזוזת יבשות Download Run now
二項分佈彈珠台機率 Flash ההתפלגות סטנדרטית Download Run now
拋物線運動 Flash שיגור Download Run now
量子穿隧效應與波包 Java אפקט המנהור וחבילות גלים Download Run now
量子波干涉 Java התאבכות גל קוונטי Download Run now
電荷輻射 Flash מטען קורן Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java משחק תארוך רדיואקטיבי Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java גלי רדיו ושדות אלקטרומגנטיים Download Run now
斜坡:力與運動 Java הגדל את הכוחות והתנועה Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML מגיבים, תוצרים ושאריות (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java מגיבים, תוצרים ושאריות Download Run now
Reactions & Rates 化學反應和反應速率 Java תגובות וקצבים Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML התנגדות בתיל (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash התנגדות בתיל Download Run now
共振 Flash תהודה Download Run now
可逆反應 Java תגובות הפיכות Download Run now
旋轉的瓢蟲 Java סיבוב חיפושית Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML פיזור ראתרפורד (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering 拉塞福散射實驗 Java פיזור ראתרפורד Download Run now
自驅式粒子模型(DSWeb) Java מודל תנועה עצמית של חלקיקים Download Run now
半導體 Java מוליכים למחצה Download Run now
信號電路 Java מעגל זרם Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java מלחים ומסיסות Download Run now
聲波 Java גלי קול Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java מצבי צבירה Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java מצבי צבירה: בסיס Download Run now
Stern-Gerlach(自旋量子化)實驗 Flash ניסוי שטרן-גרלך Download Run now
DNA (去氧核糖核酸)伸展 Java מתיחת ד.נ.א Download Run now
Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液 Java תמיסות מלח וסוכר Download Run now
斜坡 Java מדרון משופע Download Run now
力矩 Java מומנט סיבוב Download Run now
John Travoltage Java Travoltage Download Run now
Trig Tour_三角函數之旅 (HTML5) HTML סיור טריגו (HTML5) Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML תחת לחץ (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java תחת לחץ Download Run now
向量加法 Flash חיבור וקטורים Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java התאבכות גלים Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML גלים על מיתר (HTML5) Download Run now
繩波 Flash גלים על מיתר Download Run now

教學尚未被譯為 希伯來語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學