Biểu hiện gene : Những điều cơ bản - Biểu hiện gene | Phiên mã DNA | Tổng hợp Protein - PhET Interactive Simulations

Biểu hiện gene : Những điều cơ bản

Biểu hiện gene : Những điều cơ bản simulation

Topics

  • Biểu hiện gene
  • Phiên mã DNA
  • Tổng hợp Protein
  • Tế bào
  • Tính ngẫu nhiên của tương tác phân tử

Sample Learning Goals

  • Hãy giải thích chuỗi sự kiện chính xảy ra trong một tế bào dẫn tới sự tổng hợp protein.
  • Tiên đoán ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ và sự tương tác của các phân tử sinh học lên sự sản xuất protein.
  • Giải thích mối liên hệ giữa việc sản xuất protein trong một tế bào và lượng protein do một nhóm tế bào sản xuất.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.18