Khoa học Trái đất - Mô phỏng tương tác PhET

Bộ lọc

  • HTML5;
  • Java via CheerpJ;
  • Java;
  • Flash;
  • Nhập liệu thay thế;
  • Mô tả tương tác;
  • Mô tả tương tác trên các thiết bị di động;
  • Âm và sự tạo âm thanh không lời;

0 Kết quả