Energy Skate Park Analysis Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Energy Skate Park Analysis Lab
Mô tả This guided inquiry lab introduces students to the idea of conservation of energy. Students see how as kinetic energy goes up, gravitational potential energy goes down, and vice versa. They also experiment with adjusting mass, gravity, and friction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, conservation, friction, gravitational, gravity, kinetic
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5)


Tác giả Shawn Kirby
Trường / Tổ chức Palm Springs High School
Ngày đăng ký 21/02/2023
Ngày cập nhật 21/02/2023