Two Types of Energy - Mass & Spring


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Two Types of Energy - Mass & Spring
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Middle School
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Robin Ritland
Trường / Tổ chức Honea Path Middle
Ngày đăng ký 07/02/2023
Ngày cập nhật 07/02/2023