Force and Motion: Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion: Basics
Mô tả Worksheet to accompany "Force and Motion: Basics."
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Speed, acceleration, force, motion, time
Mô phỏng Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Bean Burr
Trường / Tổ chức Houston Independent School District
Ngày đăng ký 06/02/2022
Ngày cập nhật 07/02/2022