Hook's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hook's Law
Mô tả 1. เพื่อศึกษากฎของฮุคโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET 2. เพื่อศึกษาการต่อสปริงแบบอนุกรม และแบบขนานโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET 3. เพื่อศึกษาพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Thái
Từ khoá Hook's law, gravity, spring constant
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Asst.Prof.Dr.chat teeka
Email liên lạc chat.teeka@gmail.com
Trường / Tổ chức Physics Teaching Program, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University, Thailand
Ngày đăng ký 13/11/2021
Ngày cập nhật 13/11/2021