Hook's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hook's Law
Mô tả 1. เพื่อศึกษากฎของฮุคโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET 2. เพื่อศึกษาการต่อสปริงแบบอนุกรม และแบบขนานโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET 3. เพื่อศึกษาพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Thái
Từ khoá Hook's law, gravity, spring constant
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Asst.Prof.Dr.chat teeka
Trường / Tổ chức Physics Teaching Program, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University, Thailand
Ngày đăng ký 13/11/2021
Ngày cập nhật 13/11/2021