Conservation of Linear Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Linear Momentum
Mô tả I use this activity to help my students visualize elastic and inelastic collisions in terms of kinetic energy and momentum before and after collision.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kinetic Energy in Collisions, Linear Momentum Conservation, Momentum
Mô phỏng Va chạm (HTML5)


Tác giả Hazel Walker
Trường / Tổ chức Irmo High School
Ngày đăng ký 12/05/2021
Ngày cập nhật 12/05/2021