vectors


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề vectors
Mô tả 1. Study vectors and learn how to represent vectors in space. 2. Learn how to apply the rules for vector addition both graphically and analytically.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá How to find the magnitude and directions(angle).
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả meera alali
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 23/03/2021
Ngày cập nhật 23/03/2021