Pràctica sobre l'efecte fotoelèctric


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pràctica sobre l'efecte fotoelèctric
Mô tả Estudi de l'efecte fotoelèctric, obtenció de l'energia cinètica, potencial de frenat i representació gràfica per obtenir la constant de planck.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá Efecte fotoelèctric constant de Planck
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Pere Gallego Rico
Trường / Tổ chức Professor de física
Ngày đăng ký 23/02/2021
Ngày cập nhật 23/02/2021