Pendulum Virtual Lab 2021


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Pendulum Virtual Lab 2021
Mô tả Middle school students
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kinetic Energy, Pendulum, Potential Energy
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Robin Ritland
Trường / Tổ chức Honea Path Middle
Ngày đăng ký 01/01/2021
Ngày cập nhật 04/01/2021