Energy in a Skateboarder-Conservation of Energy


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Energy in a Skateboarder-Conservation of Energy
Mô tả Students develop a relationship between Initial Potential Energy and final velocity. Includes graphical analysis.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation of Energy
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5)


Tác giả Pauline Cheeseman
Trường / Tổ chức Exeter High School, Exeter NH
Ngày đăng ký 23/12/2020
Ngày cập nhật 23/12/2020