PhET Forces Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề PhET Forces Lab
Mô tả In this lab students describe their open-ended exploration of the pages on the Forces and Motion: Basics simulation, then take measurements and use Newton's Laws to identify the mass of an object and the forces of static and kinetic friction on an object without measuring them directly.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá forces, inquiry, lab
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Ross Pinkerton, Joanne Roque
Trường / Tổ chức Hunter College High School
Ngày đăng ký 01/12/2020
Ngày cập nhật 01/12/2020