vectors


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề vectors
Mô tả this is vector simulation there is some easy question to find the resultant force in analytical method and graphical method
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá vectors
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả fatma aqilzadeh
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 22/11/2020
Ngày cập nhật 22/11/2020