Experimenting with forces (CER)


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Experimenting with forces (CER)
Mô tả This uses an edpuzzle to show students how to use the simulation and take some notes and then to start asking their questions about the activity and write CER supporting the answer to the question presented.
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Học từ xa, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá CER, Experimenting, net forces
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Joshua Kraus
Trường / Tổ chức South Windsor High School
Ngày đăng ký 15/10/2020
Ngày cập nhật 15/10/2020