Vectors for Physics 1


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vectors for Physics 1
Mô tả Physics lab experiment about vectors and scalars . Moreover, showing how to find the resultant using two methods analytical and geographical . Also some questions to check the understanding
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vector
Mô phỏng Cộng vector (HTML5), Cộng Vector


Tác giả Mohammed Safouh Sakka Amini
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 30/09/2020
Ngày cập nhật 01/10/2020