Electric & Magnetic Fileds


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Electric & Magnetic Fileds
Mô tả A basic exploration of E&M fields
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric fields, magnetic fields, magnets
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Nam châm và la bàn


Tác giả JanaLee Moses
Trường / Tổ chức Granite School District
Ngày đăng ký 18/06/2020
Ngày cập nhật 18/06/2020