Resistance and Resistivity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistance and Resistivity
Mô tả 1. To study the relationship between the resistance of a wire and its dimensions 2. To know the effect of the type of material on its resistance. 3. To distinguish between resistance and resistivity 4. To find the resistivity of a given wire and from this determine the material
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá factors affect the resistance, graphical analysis, resistance, resistance of a conductor and its dimensions, resistivity
Mô phỏng Điện trở của một dây dẫn (HTML5)


Tác giả Mohammad Mansour
Email liên lạc mansour@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 26/05/2020
Ngày cập nhật 26/05/2020