Resistance and Resistivity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistance and Resistivity
Mô tả 1. To study the relationship between the resistance of a wire and its dimensions 2. To know the effect of the type of material on its resistance. 3. To distinguish between resistance and resistivity 4. To find the resistivity of a given wire and from this determine the material
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá factors affect the resistance, graphical analysis, resistance, resistance of a conductor and its dimensions, resistivity
Mô phỏng Điện trở của một dây dẫn (HTML5)


Tác giả Mohammad Mansour
Email liên lạc mansour@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 26/05/2020
Ngày cập nhật 26/05/2020