Bond Polarity vs Molecule Polarity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bond Polarity vs Molecule Polarity
Mô tả Students consider what factors determine if a molecule is polar. Inquiry is lead by the student's own curiosity. The activity assumes students have been introduced to the relationship between electronegativity and bond character and resulting compound properties.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá polarity
Mô phỏng Cực tính của phân tử (HTML5)


Tác giả Deborah Maloney
Trường / Tổ chức Milford High School & Applied Technology Center
Ngày đăng ký 17/04/2020
Ngày cập nhật 17/04/2020