Balancing Act Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Balancing Act Remote Lab
Mô tả This lesson provides a remote lab for students working individually at home. Using the game is part of the lab, but if you have studied torque already, you may want to use just the Game lesson. Learning Goals: Students will be able to: Describe the factors that determine whether two objects will balance each other Predict how changing the position of a mass on the balance will affect the motion of the balance Use a balance to the find the masses of unknown objects
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá game, inquiry, torque
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 29/03/2020
Ngày cập nhật 06/04/2020