Quick PhET Gas Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Quick PhET Gas Inquiry
Mô tả A quick (one period) inquiry on the variables that effect on pressure.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, pressure, variables
Mô phỏng Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả C Burroughs
Email liên lạc cburroughs@osd.wednet.edu
Trường / Tổ chức Washington Middle School
Ngày đăng ký 31/10/2019
Ngày cập nhật 31/10/2019