Border Problem - Intro to Algebraic Expressions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Border Problem - Intro to Algebraic Expressions
Mô tả Students will look at the growth of a square's border using the area builder sim of PhET. From there, they will look at patterns formed by the tile's border and generalize the patterns for larger squares using variables.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá expression, perimeter, variable
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Jennifer Moeller
Email liên lạc jennifer.moeller@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 08/08/2019
Ngày cập nhật 08/08/2019