CALCULO DE MASAS CON LA LEY DE HOOKE


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề CALCULO DE MASAS CON LA LEY DE HOOKE
Mô tả Usar la simulación para aprender a calcular masas desconocidas utilizando la ley de Hooke, calculando previamente la constante recuperadora de un muelle usando cuerpos de masas conocidas.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá hooke, masas, muellles, resortes
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Guillermo Valenzuela
Email liên lạc guillermoesta@gmail.com
Trường / Tổ chức IES Ángel Sanz Briz
Ngày đăng ký 24/02/2019
Ngày cập nhật 24/02/2019