Resistance of wire


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistance of wire
Mô tả This activity guideline is prepared, keeping the curriculum of Indian students in mind. It'll be useful for the Indian students of 11th-12th grades.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hindi
Từ khoá Resistance
Mô phỏng Điện trở của một dây dẫn (HTML5)


Tác giả SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta
Email liên lạc athenescience@gmail.com
Trường / Tổ chức Athene Science (https://www.athenescience.org)
Ngày đăng ký 04/12/2018
Ngày cập nhật 04/12/2018