Arithmetic (Multiply) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Arithmetic (Multiply)
Mô tả Students challenge themselves to multiply numbers accurately and quickly in this lesson. Along the way they discover and explore different methods of multiplying numbers.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá area model, game, multiplication, multiply, product, times
Mô phỏng Số học (HTML5)


Tác giả Philippe Guegan
Email liên lạc philippe.guegan@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 06/08/2018
Ngày cập nhật 06/08/2018