Using Ratios and Rates to Solve Problems Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Using Ratios and Rates to Solve Problems
Mô tả Students use given rate information to analyze a driving situation and make predictions. The teacher displays the sim and uses it to test students’ predictions, after they have completed their written work. This activity is aligned to the GoMath curriculum but will work in any classroom using rates to solve problems and using a double number line.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá double number line, rates, ratios, unit rates
Mô phỏng Tỷ suất đơn vị (HTML5)


Tác giả Ian Whitacre, Sebnem Tekin
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 13/12/2017
Ngày cập nhật 13/12/2017