Veliki majstor za površine


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Veliki majstor za površine
Mô tả Primjena matematičkih koncepata u modeliranju problemskih zadataka s opsegom i površinom pravokutnika i kvadrata.
Chủ đề Toán
Cấp độ Khác
Loại Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá kvadrat, opseg, površina, pravokutnik
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Anita Sečan
Trường / Tổ chức OŠ BELICA
Ngày đăng ký 09/11/2017
Ngày cập nhật 09/11/2017