Force of Friction Graphing Ff=(mu)Fn


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force of Friction Graphing Ff=(mu)Fn
Mô tả introduction to calculating frictional force and coefficient of friction
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction force coefficient of friction
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Robert Anderson
Trường / Tổ chức Homewood Flossmoor High School
Ngày đăng ký 06/11/2017
Ngày cập nhật 06/11/2017