Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric Effect
Mô tả Activity takes students through an exploration of the variables involved with the Photoelectric effect. It uses the equations and allows them to build what conclusions Max Planck derived from this experiment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Photons; Photoelectric; Electron emission
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hilda's School
Ngày đăng ký 09/08/2017
Ngày cập nhật 09/08/2017