Plate Tectonic SIM Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonic SIM Lab
Mô tả This is a guided lab that I designed around the Phet Plate Tectonics SIM for my Junior High Earth Science class. They will need some additional knowledge on the types of stress that happen at the faults and the names of the different types of plate boundaries.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá plate tectonics subduction zone divergent boundary convergent
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Marc Alderman
Trường / Tổ chức Grand Traverse Academy
Ngày đăng ký 28/04/2017
Ngày cập nhật 28/04/2017