Building Fractions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Building Fractions
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fractions, Mixed Numbers
Mô phỏng Tạo ra một phân số


Tác giả Nicole Scicutella
Email liên lạc nic.sicky516@aim.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 04/04/2017
Ngày cập nhật 04/04/2017