Electric Field Hockey


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Hockey
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electricity
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Zachery Biery
Trường / Tổ chức Heights High School
Ngày đăng ký 03/04/2017
Ngày cập nhật 03/04/2017