Intervention and Targeted Practice Tips


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Intervention and Targeted Practice Tips
Mô tả This describes how to use the adding and games screen in Make a Ten for student interventions and targeted practice.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Discussion Prompts, Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá adding, math intervention, place value, skill
Mô phỏng Tạo ra 10 (HTML5)


Tác giả Beth Stade
Trường / Tổ chức Univeristy of Colorado
Ngày đăng ký 03/03/2017
Ngày cập nhật 14/04/2023