Forces and Free Body Diagram Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Free Body Diagram Lab
Mô tả This lab activity helps students explore the concept of free body diagrams and solving for net forces.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Free Body Diagrams
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Kara Quinlan
Trường / Tổ chức High Tech High Chula Vista
Ngày đăng ký 10/11/2015
Ngày cập nhật 10/11/2015