Balancing act 1


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing act 1
Mô tả The quiz requires students to place various masses on the balance beam, and to balance the beam by appropriate placement of different masses on the opposite side. Students are asked to calculate the amount of torque, and to find the masses of the "mystery objects".
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá levers; pivot point; torque; force; mass
Mô phỏng Cân bằng (HTML5), Cân bằng


Tác giả Witold Ferens
Trường / Tổ chức North Valley Academy
Ngày đăng ký 19/09/2015
Ngày cập nhật 28/09/2015