Up and Down


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Up and Down
Mô tả This activity would help the students understand more the lesson about ohm’s law and relationship between resistance, voltage and current at the same time assess the students’ ability to follow instructions and to perform it properly in just a short period of time in which the knowledge is long lasting.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Resistance and Current, Voltage
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Dinamar Tolin, Decerie Austria and Maria Grace Tabulong
Email liên lạc dinamar.tolin@g.msuiit.edu.ph
Trường / Tổ chức MSU-IIT Iligan Institute of Technology
Ngày đăng ký 31/08/2015
Ngày cập nhật 31/08/2015