Molecules and Light - Guided Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecules and Light - Guided Inquiry Activity
Mô tả This guided-inquiry activity has the following learning goals: Students will be able to, (a) Describe how a set of example molecules interacts with light of varying energy; (b) Identify characteristics of molecules associated with an interaction with light; (c) Construct a set of guidelines that generalize how molecules react with light of varying energy; and (d) Apply these guidelines to predict the reactivity with light for any small molecule
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá EM radiation, energy, frequency, light, molecules, rotation, vibration, wavelength
Mô phỏng Phân tử và ánh sáng (HTML5), Phân tử và ánh sáng


Tác giả Alycia M. Palmer
Email liên lạc palmer.475@osu.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 23/06/2015