Entropy, Microstates, and Probability - Interactive Lecture Demonstration Guide Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Entropy, Microstates, and Probability - Interactive Lecture Demonstration Guide
Mô tả This Interactive Lecture Demonstration Guide has the following goals. Students will be able to: • Explain a spontaneous process – such as air rushing in to an evacuated chamber – using particle motion at the molecular level. • Distinguish between spontaneous and non-spontaneous processes, and connect these to a probabilistic description of matter. • Explain how a large number of microstates can produce the same macro-state. • Perform calculations involving probability. • Use particle motion and probability to explain heat transfer.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2nd Law of Thermodynamics, Boltzmann, Entropy, Microstates, Spontaneous and Non-Spontaneous Processes
Mô phỏng Phản ứng thuận nghịch


Tác giả Ted Clark, Julia Chamberlain
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/11/2014
Ngày cập nhật 08/06/2015