Speed of a Wave NGSS aligned Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Speed of a Wave NGSS aligned
Mô tả This was written in a workshop for designing lessons that align with both PhET philosophy and NGSS. It has not been used in a classroom yet.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá high school, ngss, speed, wave
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Susie Dykstra
Email liên lạc susie.dykstra@gmail.com
Trường / Tổ chức Adams12 Schools
Ngày đăng ký 22/10/2014
Ngày cập nhật 02/09/2015