2nd Law Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 2nd Law Simulation Lab
Mô tả 45 minute lab to investigate the nature of the relationship F=ma, what a net force is, and how friction works. Graphing and reflection questions included.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2nd Law, Friction, Net Forces, acceleration
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Bob Bessin
Trường / Tổ chức Woodside Priory School
Ngày đăng ký 14/10/2014
Ngày cập nhật 14/12/2014