Solar System NGSS aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Solar System NGSS aligned
Mô tả Unit outline written to NGSS format for the Space Systems DCI.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, space, system
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Debbie Brown
Trường / Tổ chức Adams12 Schools
Ngày đăng ký 16/09/2014
Ngày cập nhật 28/11/2016