Mapping Electric Fields A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mapping Electric Fields
Mô tả In this lesson, students draw electric field lines around one - multiple charges. This lesson is intended to be an introduction to drawing field lines. I used this lesson in AP Physics B.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric field lines, point charge
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 06/09/2016