Work Energy on a Ramp


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Work Energy on a Ramp
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction, inclined plane, kinetic energy, motion, potential energy, work
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng


Tác giả Kristy Bibbey
Trường / Tổ chức Poudre High School
Ngày đăng ký 06/04/2014
Ngày cập nhật 14/04/2014