Density Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density Lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá density
Mô phỏng Mật độ


Tác giả beverly eason
Email liên lạc beason@wcs.k12.va.us
Trường / Tổ chức Patrick Henry High- Washington C ounty
Ngày đăng ký 29/06/2013
Ngày cập nhật 06/07/2013