Equilibrium Inquiry and Experiment Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equilibrium Inquiry and Experiment Activity
Mô tả This activity has 2 parts: an equilibrium inquiry activity and an experimental design component. The primary audience for this activity would be students in an IB or AP chemistry course as it assumes students already know how to create tables and graphs.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá design dynamic equilibrium experiment
Mô phỏng Phản ứng thuận nghịch


Tác giả Ryan White
Email liên lạc ryan.white.phd@gmail.com
Trường / Tổ chức Chapel School
Ngày đăng ký 25/02/2013
Ngày cập nhật 18/03/2013