Investigating pH


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating pH
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acidsbases pHscale
Mô phỏng Thang đo pH


Tác giả Ann Hoernke
Email liên lạc ahoernke@tcces.org
Trường / Tổ chức St. Mary Central High School
Ngày đăng ký 21/02/2013
Ngày cập nhật 21/02/2013