Investigating pH


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating pH
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acidsbases pHscale
Mô phỏng Thang đo pH


Tác giả Ann Hoernke
Trường / Tổ chức St. Mary Central High School
Ngày đăng ký 21/02/2013
Ngày cập nhật 21/02/2013