Greenhouse gases - sense making by observing photons Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse gases - sense making by observing photons
Mô tả Learning Goals: Students will be able to Compare and contrast “light photons” and “infrared photons”. Identify what happens to light photons when they get to Earth and why the temperature of the earth and its atmosphere changes. Design experiments to observe how clouds change the photons behavior. Design experiments to observe how greenhouse gases change the photons behavior. Compare and contrast cloud behavior and greenhouse gas behavior. Use the Photon Absorption tab to identify if molecules are Greenhouse Gases and give the microscopic evidence that supports your ideas. Explain why inside a building or car sometimes is a different temperature than outside. Extension: Discover when the “Ice Age” was and what was has changed about the composition of the greenhouse gases.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, emission, inquiry, light, model, molecule, phet, photon, photon, rotation, vibration
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 10/12/2012
Ngày cập nhật 10/12/2012