Constant Velocity & Uniform Acceleration with the Moving Man


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Constant Velocity & Uniform Acceleration with the Moving Man
Mô tả A student investigation activity wherein students find the rules for constant velocity and uniform acceleration. I use each one separately in different units.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá constant velocity, motion, the moving man, uniform acceleration
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả jim cibulka
Trường / Tổ chức kirkwood high school
Ngày đăng ký 09/12/2012
Ngày cập nhật 09/12/2012