Gravity and Orbits Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity and Orbits Lesson
Mô tả Lesson Objectives: 1. Students will identify advantages and limitations of models of the solar system. 2. Students will examine and judge scientific evidence and explanations using logical reasoning, experimental and observational testing. 3. Students will give accounts of the impact of scientists’ contribution on current scientific thought and society. Standards: TEKS Science: 6.3A-D, 6.11B-C; CCRS Science Standards: VIII-A5, IX-C1 **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravitational force, gravity, newton, orbits
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả UTeach Middle School PhET Team
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức UTeach UT-Austin
Ngày đăng ký 04/06/2012
Ngày cập nhật 28/11/2016