Build a Molecule - Molecular Formulas and Coefficients Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build a Molecule - Molecular Formulas and Coefficients
Mô tả This activity consists of a series of challenges that utilize the Build a Molecule sim to help students achieve the following learning goals: 1. Recognize that molecules are made from atoms. 2. Describe the difference between a molecule name and chemical formula. 3. Distinguish between the coefficient and subscript in a chemical formula. 4. Use pictorial representations of molecules to generate chemical formulas.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, coefficients, molecular formulas, molecules
Mô phỏng Tạo dựng một phân tử (HTML5)


Tác giả Christine Denison, Emily Moore
Email liên lạc emily.moore@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/07/2011
Ngày cập nhật 29/09/2021